ความทรงจำ..

posted on 13 May 2009 23:58 by butterfly-little

 

เมื่อความรู้สึกดีดี ได้ผ่านพ้นไป... แต่ มันก็ยังได้เปลี่ยนมาเป็นความทรงจำที่ดีดี... ได้เช่นกัน  การเดินทางครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ ... ฉันได้ชื่นชม ความงาม ของบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ มันทำให้ฉันมีความสุขทุกครั้ง เมื่อได้กลับมานั่งคิดถึงมัน... คิดถึงภาพ เหตุการณ์เรื่องราว ที่ผ่านมา  ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันจะจดจำมันไว้ ไม่ลืม....

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเที่ยวเมืองสังขละบุรี หรือ จะเรียกว่า เป็นหมูบ้านมอญ หมู่บ้านเล็กๆที่ติดกับประเทศพม่า ที่ใครหลายๆคน อาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยไปที่แห่งนั้น.. ฉันได้รู้จักที่นี่จากพ่อและแม่ เพราะ ท่านทั้ง 2 เคยไปมาแล้ว เห็นท่านบอกว่า มันสวยงามมาก ...

ฉันจึงอยากจะลองไปบ้าง ฉันจึงได้เดินทาง เพื่อไปค้นหาความสวยงามของที่นั่น....

การเดินทาง ที่แสนจะยาวไกล ... ต้องขึ้นเขา ลงเขา โค้งเยอะมากมายมหาศาล -*- นั่งไปแล้วจะอ๊วก กระเพาะ เริ่มปั่นป่วน เพราะ โค้งมันเยอะเหลือเกิน... 

แต่บรรยากาศ รอบๆ บริเวณของการเดินทาง ได้ชมบรรยากาศ  ชม วิว ทิวทัศน์ สวยมาก ชอบ อากาศ ไม่ร้อนอย่างที่คิด ....

ถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ แต่ เหนื่อยกับการนั่งรถมาก เพราะไม่ได้ใกล้อย่างที่คิดไว้เลย.... บรรยากาศรอบๆที่พัก เป็นที่พัก ที่ฉันรู้สึกว่า ฉันเลือกได้เหมาะมากแล้ว เพราะ ที่นี่สามารถมองลงไปยัง หมู่บ้าน มอญ ได้ และ มองเห็นสะพานไม้อุตตะมะ ที่เชื่อมไปเมืองมอญ ได้ โดยไม่ต้องเดินไปที่ไหนไกล...

ฉันได้เก็บเรื่องราว ของที่นั่น ไว้เป็นความทรงจำที่ดีไว้แล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฉันได้เดินไปยังที่แห่งนี้ 

ฉันไม่ได้ไปคนเดียว ฉันได้เดินทางไปกับคนที่ฉันรัก ...  เราไปใช้ชีวิตที่นั่น 2 คืน ได้เห็นเรื่องราว ความเป็นอยู่ของคนที่นั่น อย่างน่าประทับใจ..... 

การดำเนินชีวิตของพวกเค้า คงดำเนินไปอย่างพอเพียง....

 ****

ปล.1ขอบคุณ POSTMODERN ตากล้อง ฝีมือดี ของฉัน ที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน...และทำให้เกิด ความสุข และความทรงจำที่ดีดี อีกครั้ง...

ปล.2 ขอบคุณ เมือง สังขละบุรี ที่ทำให้ฉัน ได้ไปยืนที่นั่น ได้รู้จักและได้เห็น ความเป็นอยู่ความสวยงาม เล็กๆ ของ หมู่บ้าน กลางหุบเขา แห่งนี้

ปล.3 ขอบคุณ สามประสบ รีสอร์ท ที่มีที่พัก ให้พักด้วยราคาไม่แพง มีอาหารเช้าให้กินด้วย ^^ อิ่ม และอร่อย

ปล.4 ใครๆ ที่อยากไปชม วิว หรือ บรรยากาศที่สังขละบุรี ผ่านสะพานไม้มอญ  ข้ามแม่น้ำแคว มีวัดวิเวกการาม ที่ชาวมอญ สร้างขึ้นไว้ ให้ไปไหว้กัน มีเจดีย์  และอื่นๆ อีกมากมาย  อยากรู้ก็ลองไปเที่ยวชมกันนะคะ ^^


 


edit @ 14 May 2009 00:31:50 by ஐButterflywingsbeautifulஐ

Comment

Comment:

Tweet

comment3, çíàêîìñòâà âñòðå÷è íîâîñòü, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæîé èíòèì, çíàêîìñòâà ñ ðàçíèöåé â âîçðàñòå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âèðòóàëüíûé,

#237 By Lrmaugzf (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:49

comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà â äðóãèõ ãîðîäàõ, çíàêîìñòâà ã.îðåíáóðã, 24 ÷àñà open çíàêîìñòâà,

#236 By Knqtekia (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:38

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ñåêñîì ïî ñîòîâîìó, çíàêîìñòâà íà ìýéëå, äàìà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#235 By Yewotscn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment4, ìàðèèíñê çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìàðüèíî, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñ ïèðñèíãîì,

#234 By Bixkqeyr (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:14

comment4, ýêñïðåññ èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ñàéò çíàêîìñòâ àôðèêà, çíàêîìñòâà ìàìáà òàòüÿíà 25 âîéêîâñêàÿ,

#233 By Vryxtvjx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment4, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïàðàìè, ãîñïîæà çíàêîìñòâî ñåêñ, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ ãîìîñåêñóàëèñòîâ,

#232 By Aohftwqb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment1, çíàêîìñòâà ñõõ, çíàêîìñòâà àíäèæàí, çíàêîìñòâà â èíäîíåçèè,

#231 By Cenrrjuw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:29

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïîëîöêå, ñåêñ çíàêîìñòâî â òîëüÿòèè, çíàêîìñòâà ìàìáà ôëèðò, êóðëîâî ñåêñ çíàêîìñòâà,

#230 By Zmbqdasg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:18

comment6, çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà êîìè ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñàìàðà, çíàêîìñòâà â ðîññèè è ìèðå,

#229 By Udozbitj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment6, çíàêîìñòâî â áàëõàøå, áäñì çíàêîìñòâî õàðüêîâ, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 30-35,

#228 By Miposxze (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:55

comment1, ramler çíàêîìñòâà, äåâóøêó äëÿ èíòèìà çàïîðîæüå, èíäåâèäóàëêè óôà èíòèì ñåêñ,

#227 By Hxtptiwl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:43

comment2, çíàêîìñòâà â ã. ðÿçàíè, çíàêîìñòâà 18 ëåò äåâóøêà ñ æèâîòèêîì, gay çíàêîìñòâà èíîñòðàííûå ñàéòû, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â óõòå,

#226 By Vevfpvlo (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:32

comment2, çíàêîìñòâà êóçèíà ìàðèíà, ñåêñ çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêå, áè çíàêîìñòâà,